Die Mosselbaai Munisipaliteit het EOH Raadgewende lngenieurs en iMvula Roads & Civils KontraKeurs aangestel vir die herseel van verskeie strate in die groter Mosselbaai Area vir die 2017/8 finansiele jaar wat eindig Junie 2018.

lees meer

The Mossel Bay Municipality has appointed EOH Consulting Engineers and iMvula Roads & Civils Contractors to reseal various streets in the greater Mossel Bay Area for the 2017/8 financial year ending June 201 8.

read more