Read the below in English

1.      SAMESTELLING VAN DIE UITVOERENDE KOMITEE

Mnr Anton Dellemijn is tydens die Uitvoerende Komiteevergadering van 3 Julie 2012 tot voorsitter van die Vereniging verkies.  Ons wens Anton sterkte toe vir die nuwe uitda­ging om die Vereniging te lei.  Die vorige voorsitter, mnr Buks Pieterse, het weens persoonlike omstandighede bedank en ons bedank hom vir onbaatsugtige diens gelewer tydens sy ampstermyn.  George Nezar sal steeds dien as onder-voorsitter van die Komitee.

Lavinia Lunow is as area verteenwoordiger vir Fraai-Uitsig verkies in die plek van mnr Martin Smith wat na 11 jaar bedank het.  Hartlike dank aan Martin vir sy waardevolle bydrae deur die jare.

Mnr Jaco Hefer het weens persoonlike omstandighede bedank en ons bedank hom vir sy bydrae as area verteenwoordiger vir Reebokrif.

Mnr Johann Muller is aangewys as area verteenwoordiger vir Reebok (suid van die spoorlyn).  Ons bedank Johann en Lavinia vir hulle bereidwilligheid om die area te verteenwoordig.

Mnr Deon Hoon het gedurende September weens persoonlike redes bedank en ons bedank hom ook vir sy waardevolle bydrae as area verteenwoordiger vir Reebok.

Die Uitvoerende Komitee en Area Verteenwoordigers is as volg:

AREA

VERTEENWOORDIGER

KONTAKBESONDERHEDE

FRAAI-UITSIG Charl Coetzer 044 696 5927 /
Lavinia Lunow 044 696 5179 /
KLEIN-BRAKRIVIER Charl de Wet 044 696 6446 /
Pieter le Roux 044 696 6112 /
REEBOK (suid van spoor) Johann Muller 044 620 4120 /
REEBOKHOOGTE Frik Nel 044 696 5947 /
Kruger de Wet 044 620 4268 /
REEBOKRIF Leon Kruger 083 610 0552 /
RIVERSIDE Terrie Terblanche 084 405 4055 / Geen
Des Muller 044 696 6022 /
TERGNIET Dawid Erasmus 044 620 3189 /
Anton Dellemijn 072 150 1823 /
TERGNIETHOOGTE George Nezar 044 696 6421 /
Mike Wray 044 620 3820 /
SEKRETARIS EN TESOU­RIER Dorothy Barnard 044 620 4399 /

 

2.      WYSIGING VAN KONSTITUSIE VAN DIE VERENIGING

Soos u bewus is, is daar tydens die Algemene Jaarvergadering ‘n konstituele verandering aanvaar.  In die verlede was lidmaatskap bekom deur betaling van ‘n jaarlikse lidmaatskapsfooi van R30 per gesin.  Die Konstitusie van die Vereniging is soos volg verander:  “Alle eienaars wat eiendom in die MIDBRAKGEBIED besit en eiendomsbelasting betaal aan die Mosselbaai Munisipaliteit is outomaties ‘n lid.  Enige sodanige persoon het egter die reg om skriftelik as lid te bedank.”

Die Vereniging was in die verlede bestuur as ‘n Vereniging sonder winsoogmerk.  Dit het nie  verander nie.  In die toekoms sal ons aangewese wees op vrywillige donasies deur lede om te kan voortgaan met ons werk in die gemeenskap.  ‘n Beroep word dus op eiendom eienaars gedoen om die Sekretaris of enige area verteenwoordiger te kontak vir donasies.  Erf eienaars in die Midbrakgebied wat nie voorheen lede van die Vereniging was nie, word versoek om die Sekretaris te kontak met hulle kontakbesonderhede.

Ons sal dit waardeer indien u vriende/kennisse/bure in die Midbrakgebied in kennis stel dat die webtuiste nou bestaan sodat hul besonderhede op die databasis aangebring kan word.

Donasies kan elektronies oorbetaal word, maar lede word versoek om asseblief die depositostrokie tesame met kontakbesonderhede te faks aan 086 694 7860.

Bankbesonderhede is soos volg:

Begunstigde: Midbrak Belastingbetalersvereniging
Bank: Nedbank
Tipe rekening: Spaar
Rekeningnommer: 2506020276
Takkode: 150605

Donasies kan ook gepos word na MBBV, Posbus 280, Klein-Brakrivier, 6503.

3.       DOELSTELLINGS VAN DIE VERENIGING

  • Om die belange van eienaars en inwoners van die Midbrakgebied te beskerm, binne die raamwerk van bestaande regulasies en wette wat deur plaaslike en provinsiale owerhede gemaak word.
  • Om ‘n aktiewe belangstelling van die inwoners in die bestuur van die Midbrakgebied aan te moedig.
  • Om met ander plaaslike besture of verenigings te skakel in die beste belang van die Midbrakgebied.

4.      SAMEWERKING MET MOSSELBAAI MUNISIPALITEIT

Soos in die verlede, woon Raadsheer Kallie Smit (Wyk 4), Raadslid Gibo Gerber (Wyk 5) en verskeie munisipale verteenwoordigers die Komitee se maandelikse vergaderings by.  Goeie samewerking vind plaas tussen komiteelede en munisipale amptenare.

5.      WYKSKOMITEES

Alhoewel Wykskomitees onafhanklik van die Belastingbetalerskomitee is, is dit verblydend om te berig dat verskeie lede van die MBBV tot Wykskomiteelede herverkies is.  Verteenwoordiging van Wykskomitees is nie net beperk tot belastingbetalers nie, maar is voorheen benadeelde groepe soos Toekoms en Brandwag se inwoners ook lede van Wykskomitees.  Ons bevestig dat die MBBV ‘n onafhanklike entiteit bly.

6.      POSITIEWE VOORUITGANG

6.1    Aflaaipunte vir vullis

‘n Beroep word op eienaars van vakansiehuise gedoen om hul huishoudelike afval te gaan stort by die vullisaflaaipunte wat spesiaal deur die Munisipaliteit gebou is as ‘n diens vir mense wie se vertrekdatums nie met die geskeduleerde vullisverwyderingsdae van die Munisipaliteit saamval nie.  Een houer is by die Kusweg-ablusieblok in Tergniet gebou en die ander een is by die Klein-Brakrivierwaterwerke.  Die fasiliteite word soggens en saans oop- en toegesluit en  afval sal gereeld verwyder word.  Die strukture moet nog van dakke voorsien word.

6.2    Opgradering van Kusweg

Goeie vordering is gemaak met die herbou van Kusweg.  Inwoners is aangenaam verras met die voortreflike werk met die vestiging van wandelpaaie en parkeerruimtes.  Soos u bewus is, is hierdie ‘n projek wat oor ‘n aantal jare sal loop.  Goedgekeurde begroting van die Munisipaliteit vir afhandeling is soos volg:

2012/13 – R1,4 miljoen

2013/14 – R1,5 miljoen

6.3    Munisipale begroting vir 2012/13 tot 2014/15

Begroting vir projekte in die gebied is soos volg:

Beskrywing

2012/13

2013/14

2014/15

R

R

R

Herbou van Dolphin Crescent, Terg-niet 450 000
Herbou van Van Zylstraat, Tergniet 1 000 000 500 000
Herbou van Olckersweg (Klein-Brak-rivier) se draai sirkel 150 000
Nuwe elektriese netwerk 500 000 500 000
Parkeerareas (uitgesluit reeds ge-plavei in Reebok/Tergniet) 450 000 550 000
Stormwaterbeheer h/v Derde laan en Swartstraat, Terg­niet 300 000
Riolering – Midbrak Netwerk 2 000 000 1 000 000

 

7.       VORDERINGSVERSLAG VAN BESTAANDE PROJEKTE

7.1     Rioleringsprojek

Goeie vordering word gemaak met voorbereidingswerk vir daarstelling van ‘n be­hoorlike rioolnetwerk in die gebied.  Volgens beplanning van die Munisipaliteit behoort die hele netwerk oor 8 tot 10 jaar in werking te wees.

Die bou van die pompstasie in Tergniet is einde Junie 2012 gefinaliseer.  Dit is ‘n geslote eenheid, is omhein en doen nie afbreek aan die estetika van die omgewing nie.

7.2    Uitkalwing van rivierwal by Riverside

Hierdie is een van baie probleme in die Riverside gebied en behels insette deur Nasionale Departemente, Provinsiale en Plaaslike Owerhede in die Werkskomitee.  Die omvattende implementering van die raamwerk vir Ramp- en Risikobestuur volgens die Wet deur Mosselbaai Munisipaliteit vir hierdie gebied, is uiters noodsaaklik om die totale Riverside probleem aan te spreek.  Die Herstel- en Bewaringsplan van die Kleinbrak Estuarium is tans op ys geplaas weens ‘n gebrek aan finansies en samewerking tussen belanghebbende partye.

7.3    R102

Op 31 Augustus 2012 om 10:00 het die Voorsitter, Raadslid Gerber en Anton Steenkamp van Eden Distriksmunisipaliteit, probleemareas op die R102 besoek en is die volgende aksies en/of ondernemings gegee:

Beskikbaarheid van fondse kelder menige projekte.

Die gehawende toestand van die pad is uitgewys.  Onderstaande is die Provinsiale Owerheid se langtermyn beplanning en kan vervroeg of aangeskuif word afhangend van beskikbaarheid van fondse (volgens ‘n skrywe van mnr Anton Steenkamp gedateer 23 Augustus 2012):

  • “Hoofpad 348 vanaf interseksie met die Grootbrak/Lughawe pad tot by kilometer 11,00 (dit is min of meer by die laaste toegangspad teen Glentana hoogte).  Dit is die rehabilitasie van die pad en word vir 2013 beplan om in 2014 afgehandel te wees.
  • Hoofpad 344, dit is nou R102, is op vir rehabilitasie vanaf Kilometer1,71 Hartenbos tot kilometer 14,84 Groot Brakrivier. Dit word beplan vir 2015 om afgehandel te wees in 2016.
  • Afdelingspad 1578 vanaf die brug oor die N2 tot by Impalaweg se aansluiting.  Hierdie deel is ook op vir rehabilitasie saam met Hoofpad 344 vir 2015 om afgehandel te wees in 2016.”

Da Gamastraat se sig sal 300m oopgesny word.

Eden Distriksmunisipaliteit sal padverkeerstekens by Wilde­perskestraat aanbring en die sig sal ook met 300m oopgesny word.

Padstrook by Wildeperskestraat sal herstel word met die volgende opgradering van R102.

Ingange by Toekoms, Groenkloof/Tergniet sal oopgesny word.

Stormwaterprobleme by Riverside (Munro se kafee) sal aangespreek word deur die sypaadjie van stormwaterdreinering te voorsien.  Stopstrate en hobbels wat aangevra is, is nie moontlik nie.

Spoedgrens borde sal opgerig word.

7.4    Vulstasie in Fraai-Uitsig

Dit is vir ons aangenaam om te berig dat die vulstasie in Fraai-Uitsig in aanbou is.  Dit is ‘n Total vulstasie en behoort 4 Desember 2012 klaar te wees.

7.5    Knock ‘n Drop

Ooreenkoms is met die eienaar van die besigheid bereik dat die diens in die gebied gestaak word.  Die stap was genoodsaak weens toename in misdaad en omdat min wonings posbusse het.  ‘n Gratis nuusblad (Eden Mosselbaai Express) word die afgelope paar maande by strategiese punte gelaat vir inwoners se kennisname.

7.6    Rampbestuur

Om enige verwarring oor verantwoordelikhede vir Rampbestuur te voorkom, verskaf ons graag onderstaande inligting aan lede:

(a)    Oorhoofse Eden Rampbestuursplan

Dit spreek die vyf (5) grootste potensiële rampe aan wat deur die Nasionale Regering geïdentifiseer word sover dit die Groter Edendistrik aanbetref.  Fondse vir die administrasie en inoefening daarvan word deur die Nasionale- sowel as die Provinsiale Regering verskaf.  Eden DM se afdeling Rampbestuur is die verantwoordelike instansie.

(b)    Ramp Risiko-verminderingplan vir Groter Mosselbaai

Dit analiseer die potensiële rampe na aanleiding van nasionale voorskrifte sover dit die Groter Mosselbaai Munisipale gebied aanbetref (bv. vloedrampe in die Groot- en Klein Brakrivier, brande by PetroSA, ens).  Hulpbronne, noodnommers, huisvesting, inoefening e.d.m. word aangespreek.  Dit word tans op direkteursvlak hersien voor finale voorlegging aan die Raad.  Brandweerhoof J Johnston en Wouter Jacobz (Eden Rampbestuur) hanteer dit.

(c)    Klein-Brakrivier Rampgebeurlikheidsplan

Dit spruit uit bogenoemde plan en bevat besonderhede spesifiek t.o.v. die Klein-Brakriviergebied en word minstens elke ses maande opdateer.  Brandweerhoof en mnr W Jacobz is die verantwoordelike beamptes.

7.7    Skoonmakers in gebied

Nie alle skoonmakers in die gebied is werknemers van die Munisipaliteit nie.  PetroSA bewillig jaarliks fondse vir ‘n entrepreneur om werkers aan te stel wat ook die gebied skoonmaak.  Die Munisipaliteit hersien jaarliks die aanstelling/kontrak van die entrepreneur.  Munisipale werkers kan uitgeken word aan hulle munisipale werksdrag.

7.8    Vervreemding van Erf 264 en 271, Reebok

Besware teen die beoogde vervreemding van die grond is by Eden Distriksmunisipaliteit ingedien.  ‘n Regsproses tussen Mosselbaai Munisipaliteit en Eden Distriksmunisipaliteit oor eienaarskap is in proses.

7.9    Sonering van landbougrond – tussen R102 en N2

Beswaar teen die moontlike sonering van landbougrond vir ontwikkeling van lae koste behuising is gedurende Mei 2011 ingedien.  Uitsluitsel is nog uitstaande.

7.10  Hervestiging van Powertown

Gerugte is versprei dat inwoners van Powertown die grond tussen die R102 en N2 wil beset. Die inligting is volgens ons mening onwaar.  Hiermee ‘n uittreksel van ‘n aanhaling deur mnr H Hill, woordvoerder van die Mosselbaai Munisipaliteit wat verskyn het in die Mosselbay Advertiser van 1 Junie 2012.  “Dit is ‘n ou wolhaarstorie wat blykbaar nou weer opgeduik het.  Daar is geen verandering in die herhaaldelike gepubliseerde plan om die inwoners van Powertown na ‘n perseel op Hartenbos Landgoed te skuif nie.”

7.11  Kragonderbrekings

Heelwat kragonderbrekings word die afgelope paar maande ervaar.

Tydens ‘n komiteevergadering gehou op 3 Julie 2012, het mnr William Olivier, die nuut aangestelde Bestuurder:  Netwerkdienste van die Mosselbaai Munisipaliteit, die vergadering bygewoon en ons verseker dat onderbrekings nie voorsien of voorkom kon word nie.  Die Komitee is ook volledig ingelig oor die Munisipaliteit se beplanning vir opgradering van netwerke oor die volgende 3 jaar.

7.12  Geraasbesoedeling op die N2

‘n Gedeelte van die N2 vanaf Groot-Brakrivier tot verby Mosselbaai is gedurende die jaar herseel.  Verskeie klagtes deur inwoners van Fraai-Uitsig is ontvang oor padgeraas sedert opgradering van die pad.

Alhoewel die Mosselbaai Munisipaliteit nie vir die pad verantwoordelik is nie, is die aangeleentheid namens inwoners van die gebied onder die Munisipale Bestuurder se aandag gebring.  Die padagentskap SANRAL het verskeie toetse gedoen en het hulle onderneem om ‘n bolaag oor die oppervlakte aan te bring.

8.      SKOONMAAK VAN ERWE

Riglyne vir ontbossing is onlangs hersien.  Omdat die aangeleentheid heelwat vrae laat ontstaan het, het ons dit goedgedink om ‘n uittreksel uit ‘n skrywe van mnr André Strauss, die kontrakteur wat deur die Munisipaliteit aangestel is om erwe skoon te maak, ter inligting te dupliseer:

“Daar is ongelukkig nie ‘n maklike antwoord op die vraag van ”wat mag en wat mag nie”; veral aange­sien dit nie net die Dept van Bosbou is wat betrokke is nie maar ook die Dept.Omgewingsake en in spesifieke gevalle ook ander departemente.

Soos voorheen gemeld  was verteenwoordigers van die Munisipaliteit onlangs in gesprek met verteen­woordigers  van die Departemente van Bosbou sowel as Omgewingsake en is voorstelle aan hulle gedoen om oor ‘n toekomstige makliker werkwyse ooreen te kom.   Ons voorstelle word tans deur hulle oorweeg in oorleg met ander rolspelers [aan hulle kant]  en verwag ons om eersdaags van hulle te hoor.   Ons het hulle ook gevra om ons Riglyne vir Ontbossing, wat spesifiek die aspek van brand­gevaar aanspreek,  te hersien om by hulle voorskrifte aan te pas.  Eers dan sal ons terugvoering kan gee aan erf eienaars, ons kontrakteurs en belangegroepe soos uself.

Die algemene reël is dat net indringer plante [in die meeste gebiede]  sonder ‘n permit verwyder mag word.

Ongelukkig kan dit nie as ‘n algemene reël aanvaar word nie aangesien indringerplante wat in dig be­boste inheemse ”kus- of duinkreupelwoudkolle”  voorkom [waarvan daar heelwat in die groter Mossel­baai is] nie as ‘n wesenlike brandgevaar beskou word nie en as sulks nie sonder ‘n permit of lisensie verwyder mag word nie.   Voorts is permitte [wat rehabilitasie programme kan insluit]  van die Dept van Omgewigsake nodig as selfs inheemse plante ontbos moet word in bepaalde areas soos by erwe wat teen hellings geleë is,  op duingrond,   na aan die hoogwatermerk, langs die kuslyn; naby rivier­oewers; vleilande en verskeie ander gevalle.  Hier gaan dit oor die versteuring van die bodem en moontlike gronderosie.

(IN DIE LIG VAN HIERDIE INLIGTING, WORD EIENAARS EN HULLE GASTE DRINGEND VERSOEK OM SLEGS VAN TRAPPE IN KUSWEG, SOOS VOORSIEN, GEBRUIK TE MAAK OM AF TE GAAN SEE TOE EN NIE DIE DUIN TE VERNIEL DEUR EIE PAAIE OOP TE TRAP NIE.  HELP ASSEBLIEF OM DIE DUIN TE BESKERM.)

Op die oomblik word daar net kennisgewings vir die verwydering van indringer plante gestuur aan eienaars van erwe waarvan daar met redelike sekerheid bepaal kan word dat dit nie ‘n oortreding van die Wet op Bosse of NEMA – EIA Regulasies sal wees nie.     Die  Ontbossingskontrakteurs wat in baie gevalle die erwe namens die erf eienaars of die Raad skoonmaak het opleiding van die Dept van Bosbou ontvang.   Waar hulle versoek word om plante te ontbos waarvoor permitte benodig word, doen hulle self by die Departemente van Bosbou of Omgewingsake aan vir die uitreik van die nodige lisensies en permitte.   Ongelukkig is dit ‘n proses wat ‘n rukkie duur en heelwat admin vereis.

Ter inligting kan gemeld word dat daar baie versoeke ontvang word vir die verwydering van alle plante wat as skuilplek vir misdadigers kan dien.   Daar is groot begrip vir dié versoeke  en in die verlede het die ontbossingskontrakteurs, in oorleg met erf eienaars,  benewens indringer plante,  ook inheem­se plante gesnoei om aan die versoeke te voldoen.   Ongelukkig was daar heelwat klagtes ontvang van ander inwoners en bewaringsgroepe wat gekant is teen die ontbossing van leë erwe veral as gevolg van die versteuring van die natuur, die dierelewe en voëls in hulle omgewing.

Een van die erwe wat onlangs skoongemaak is na aanleiding van klagtes van een van u lede,  is juis so ‘n geval; en het die buurman aan die anderkant van die leë erf ‘n klagte ingedien oor die ontbossing van die erf.   U sal dus begryp dat tot tyd en wyl daar nie oor ‘n ander werkwyse ooreengekom is nie slegs indringer plante [in meeste gevalle] verwyder kan word en dat permitte aangevra moet word vir alle ander gevalle.”

Ons sal u op hoogte hou sodra ons uitsluitsel oor die ontbossingsproses het.

9.      LOSLOPENDE TROETELDIERE

‘n Dringende beroep word op inwoners gedoen om die Munisipale Regulasies oor troeteldiere na te kom.   Dit gebeur gereeld dat honde buite erwe sonder leibande rondloop en stappers bestorm.  Rondloper katte is egter die grootste probleem wat ons Voëlspesies bedreig.  Katte sonder halsbande (klokkies) is onwettig en moet as wild hanteer word.

10.    BYVOEGINGS TOT DIE NASIONALE BOUREGULASIE 103/1977 EN NUWE BOU-INSPEKTEUR

Byvoegings is tot die Bouregulasies gemaak en die Munisipaliteit sal met ‘n bewusmakingsprojek dit onder inwoners se aandag bring.

Mnr Abdul Coleridge is die nuut aangestelde bou-inspekteur in plek van mnr Frans de Graaff wat sy diens by die Munisipaliteit beeïndig het.  Gelukwense aan mnr Coleridge met sy aanstelling.

11.    BUURTWAG

Soos u seker bewus is funksioneer die buurtwag onder voorsitterskap van mnr Len Rauch besonder goed.  Sonder individuele samewerking sal dit egter nie moontlik wees om die goeie werk voort te sit nie.  Inwoners word versoek om asseblief vir Anton Dellemijn (072 150 1823 of epos:  ) te kontak vir meer besonderhede.

Lede op die Buurtwag databasis ontvang gereelde e-pos/sms boodskappe oor misdaadaangeleenthede, soos byvoorbeeld verdagte bewegings/persone.

Inwoners word versoek om die Sekretaris van die Buurtwag onverwyld in kennis te stel wannneer mense, bo en behalwe wagte, boupersele bewoon.  Indien van ons lede van sulke gevalle bewus is, moet dit gerapporteer word sodat die Bouinspekteur dit kan ondersoek.  Kontak Lavinia by 076 700 2521.

Volgens die jongste misdaadstatistiek het misdaad in die Midbrakgebied afgeneem.

Inwoners word versoek om die aanklagkantoor van die SAPD in Groot-Brakrivier enige tyd van die dag/nag oor probleme te bel.  Kontaknommers: 044 620 3361/2206.

Eienaars word versoek om ernstig aandag te gee aan elkeen se unieke veiligheidsituasie.

Inwoners word versoek om alle gevalle van misdaad aan te meld aangesien dit die Polisie in staat stel om die misdadigers se strategie te kan bepaal.

12.    RAPPORTERINGSLYN VIR PROBLEME  – MOSSELBAAI MUNISIPALITEIT

Inwoners word aangemoedig om gebruik te maak van die Mosselbaai Munisipaliteit se SMS lyn – 37285 om enige probleme aan te meld.

13.    ALGEMENE JAARVERGADERING

Sal plaasvind op Maandag, 17 Desember 2012 om 10:00 in die Reebok Gemeenskapsaal.

Baie dankie vir u volgehoue ondersteuning.

Midbrak Belastingbetalersvereniging Bestuur